ශ්‍රි ලංකාවේ ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමට  අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

කෘෂිකර්මාන්තය මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් ඇති රටක ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවනෝපායට ගව සම්පතෙන් විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන බවත්, ගව ඝාතන ඉහළ යාමෙන් සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා  ද  එය බලපෑමක් වන බවත්  යොජනාවලියේ දක්වා ඇති අතර , ආනයනික කිරිපිටි සඳහා විදේශයට ඇදී යන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය අවම කර ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවනෝපාය වැඩි කිරීම,දේශිය කිරි කර්මාන්තය නගා සිටුවීමද මෙහි අරමුණකි.

 අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙසේ  අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

ගව ඝාතනය සම්බන්ධව  රටතුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වන 1958 අංක 29 දරණ සත්ත්ව පනත, 1893 අංක 9 දරණ ගෝ ඝාතක ආඥා පනත අදාල අනුශාංගික වෙනත් නිතී හා පළාත් පාලන අයතන විසින් සම්මතකර ඇති නිති රීතී සංශෝධනය කිරීමට හැකි ඉක්මනින් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම, ගවමස් පාරිභෝජනය කරන ජනතාව වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මස් මාංශ  ආනයනය කිරීම හා සහන මිලකට ලබාදීමට හැකි කඩිනමින් අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම, කෘෂි කාර්මික කටයුතු සඳහා යොදාගත නොහැකි වයස්ගත මට්ටමේ සිටින ගවයින් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම යන කරුණු වලට යටත්ව වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි  ශ්‍රී ලංකාවේ ගව ඝාතනය තහනම් කර තිබේ.