(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ගෝල්ඩන් කී ණය කාඩ්පත් සමාගමේ තැන්පතු හිමියන්ට නැවත ගෙවීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මහ බැංකුවට ලබාදෙන රුපියල් කෝටි 855 ක පමණ ණය මුදල මහ බැංකුවට දෙන ප්‍රදානයක් ලෙස සලකන්නැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ගෝල්ඩන් කී ණය කාඩ්පත් සමාගමේ තැන්පතුකරුවන්ට නැවත ගෙවීමට මහාභාණ්ඩාගාරය රුපියල් කෝටි 855 ක පමණ මුදලක් මහබැංකුවට ණය මුදලක් ලෙස ලබාදීමට තීරණය කර තිබිණි.

ඉන් රුපියල් කෝටි 819 ක පමණ මුදලක් ඉකුත් දෙසැම්බර් මස 31 වැනිදා වනවිට මහාභාණ්ඩාගාරයෙන් මහබැංකුවේන් නිදහස් කර තිබිණි.

එම ණය මුදල ගෝල්ඩන් කී ණය කාඩ්පත් සමාගමේ වත්කම් ඈවර කිරීමේන් ලැබෙන ආදායමෙන් අයකර ගැනීමටද මහාභාණ්ඩාගාර අනුමැතිය දී තිබිණි.

එහෙත් එම වත්කම් වල වටිනාකම රුපියල් කෝටි 59 ක් පමණ වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වා ඇත.

එම වත්කම් ඈවර කිරීමෙන් ලැබෙන මුදල මහාභාණ්ඩාගාරයට ලබාගෙන එය රජයේ ආදායමක් ලෙස ඇතුළත් කර ගැනීමටද අමාත්‍යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවසරය ඉල්ලා ඇත.