(බිඟුන් මේනක ගමගේ) 

“රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන  සපිරි ගමක් ජනතා සහභාගීත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහ  යටතේ ග්‍රාමීය ප්‍රජා කමිටු මගින් හඳුනා ගත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 37,872 මේ වන විට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආරම්භකර ඇති බව මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන  සපිරි ගමක් ජනතා සහභාගීත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය විමසා බැලීම සදහා වන රැස්වීමකකදී මේ බව අනාවරණය විය. 

සපිරි ගමක් ජනතා සහභාගීත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන 2020 යටතේ දිවයිනේ පිහිටි 14,021 වන සියළුම ග්‍රාම නිළධාරී වසම් ආවරණය වන පරිදි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 20 බැගින් රුපියල් ලක්ෂ 2 80420 ක වටිනාකමින් යුතු ව්‍යාපෘති මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 

මෙම ව්‍යාපෘති අතර මාර්ග, පාලම්, බෝක්කු ඇතුළු ගමනාගමන සහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති, වාරිමාර්ග හා කෘෂි අංශයේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම්, ග්‍රාමීය මට්ටමේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීම, ප්‍රජා පානීය ජල සැපයුම්, ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය  මධ්‍යස්ථාන නවීකරණය හා පාසල් සඳහා විදුලිය, ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇති කිරිම ආදී ව්‍යාපෘති ඇතුලත්ය.

ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආර්. එච්. ඩබ්.ඒ. කුමාරසිරි, ව්‍යාපෘති කළමණාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අයන්ති ද සිල්වා, භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එච්.සී.ඩී.එල්. සිල්වා යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු  ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් නිළධාරීන් සහ සියළුම දිස්ත්‍රික්කයන් නියෝජනය කරමින්  ක්‍රමසම්පාදන අධ්‍යක්ෂවරු මේ සදහා සහභාගී වූහ.