(රංජන් කස්තුරි)

රටපුරා ග්‍රාමීය මාර්ග ලක්ෂයක් ඉදිරිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ මැනුම්කටයුතු සිදුකිරීමේ ටෙන්ඩරය පිරිනැමීමේදී අක්‍රමිකතාවයක් සිදුව ඇතැයි එම ටෙන්ඩරයට ඉල්ලුම් කළ සමාගම සඳහන් කරයි.

දිස්ත්‍රික්ක 15 කම මාර්ග මැනීමේ කටයුතු සහ සැලසුම් කටයුතු එකම සමාගමකට ලැබීම පිළිබඳව සැකයක් මතුවන බවද එම ටෙන්ඩර 30 ලබාගත් සමාගම හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉහළ නිලධාරියකු අතර යම් සබඳතාවයක් පවතින බවටත් සැකයක් මතුවන බවද එම සමාගම කියයි.

නව රජයේ වැඩපිළිවෙළකට අනුව රටපුරා සියලු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් ඉදිරිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර ඊට අවශ්‍ය මැනුම් හා සැලසුම් වෙනුවෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවා තිබිණි.