පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන මහින්ද සමරසිංහ හා කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල යන මහත්වරු රජයේ නව මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරු ලෙස පත් කර තිබේ.

(28535)