( පුෂ්පකුමාර ජයරත්න )

කුරුණෑගල රාජසභා මණ්ඩපය කඩා දැමීම සම්බන්ධයෙන් කුරුණෑගල නගරාධිපති ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිස අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු නිකුත් කිරීමේ නියෝගයට විරෝධය පළ කරමින් කුරුණෑගල මහා නගර සභාවේ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයම සේවයට වාර්තා නොකිරීමෙන් අද (11) නගර සභාවේ සියලුම කටයුතු අඩපණ විය.

කුරුණෑගල මහ නගර සභාවේ උසස්ම නිලධාරියාගේ සිට කම්කරුවන් දක්වා වූ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයම අසනීප නිවාඩු දමා සේවයට වාර්තා කිරීමෙන් වැළකී සිටියහ.

මේ හේතුවෙන් මහ නගර සභාව විසින් සිදු කරනු ලබන නගරය පිරිසිදු කිරීම්, කසළ බැහැර කිරීම්, ගිනි නිවීම් සේවාව,  මහ නගර සභාවෙන් සැපයෙන සියලු සේවාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වී තිබේ.

කුරුණෑගල නාගරික සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණය සහ කුරුණෑගල නාගරික පුස්තකාලය ද ඉබි යතුරු දමා වසා දමා තිබූ අතර පසුව ව්‍යාපාරිකයින්ගේ ඉල්ලීම මත දහවල් 11.00 ට පමණ වෙළඳ සංකීර්ණය ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා විවෘත කෙරිණි.