( යොහාන් භාසුර ) 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව භාණ්ඩාගාරික  ලෙස ලසන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා (100) වැඩි ඡන්ද 63 කින් පත්විය. 


එහිදී  ඊස්ට්මන් නාරංගොඩ  ඡන්ද 37 ක්  පමණක් ලැබීය.