(හල්දුම්මුල්ල සමන් පාලිත නානායක්කාර)
බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය හරස් මාර්ගයෙන් කම්බි පැටවූ ලොරියක් දුම්රිය මාර්ගය ඔස්සේ ධාවනය වී සිරවීම නිසා අද ප.ව 2.00 සිට උඩරට දුම්රිය ගමනාගමනය මුලුමණින්ම ඇණහිට ඇතැයි බණ්ඩාරවෙල පොලීසිය කියයි.

ලොරි රථය දුම්රිය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර ලොරි රථය දුම්රිය මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් ගැනීම නිසා දුම්රිය මාර්ගයටද හානි සිදුවී ඇති බැවින් එයද කඩිනමින් පිළිසකර කළ යුතුව ඇතැයි පොලීසිය කියයි.
මේ වනවිට කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය හපුතලේ දක්වාද, බදුල්ල සිට බණ්ඩාරවෙල දක්වාද සීමාවී ඇති බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය කියයි.

අනතුර සිදුව ඇති ස්ථානයේ නිතරම අනතුරු සිදුවන ස්ථානයක් බවත් මෙය 52වැනි අනතුර බවත් අසල්වාසීහු පවසති.