(රංජන් කස්තුරි)

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී භාවිතා කළ කාඩ්බෝඩ් ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම සඳහා ලබාදෙන බව මැතිවරණ කොමිසන් සභාව සඳහන් කරයි.

එම ඡන්ද පෙට්ටි නැවත භාවිතයට ගත නොහැකි නිසා ඒවා කාඩ්බෝඩ් බවට පත්කර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට පෞද්ගලික ආයතනයකට ලබා දෙන අතර ඉන් කොමිසමට ආදායමක් ලැබෙන බවද එම කොමිසමේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී කාඩ්බෝඩ් ඡන්ද පෙට්ටි 13000 ක් මිලදී ගෙන තිබූ අතර එක් ඡන්ද පෙට්ටියකට රුපියල් 1200 ක් වැය කර තිබිණි.