(රංජිත් රාජපක්ෂ )

හැටන් කොටගල ප්‍රදේශයේ  පවත්වාගෙන ගිය උපකාරක පන්ති දෙකක් නතර කිරිමට හැටන් කොටගල සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුහු සහ දිඹුල පතන පොලිසියේ නිලධාරිහු කටයුතු කරනු ලැබුහ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ට උපදෙස් මාලාවක් මේ වන විට නිකුත් කර ඇති අතර, එම උපදෙස්වලට පටහැනිව පවත්වාගෙන ගිය  උපකාර පන්ති දෙකක් මෙමේ නතර කර ඇත.

උපකාරක පන්ති  ගුරුවරුනට සෞඛ්‍ය උපදෙස් පත්‍රිකාව කියවා තේරුම් කර දිමෙන් අනතුරුව බාහිර පන්තියට සහභාගි වි සිටි සිසු සිසුවියන් ආපසු නිවාස කරා යැවිමට එම ගුරුවරුන් කටයුතු කරනු ලැබුහ.