එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය, පක්ෂය තුළින්ම ගොඩනැගෙන තරුණ නායකයකුට පිරිනැමීමට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස් වූ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

පසුගිය මහ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සමාලෝචනය කළ එම පිරිස, පක්ෂයට අවශ්‍ය නායකත්වය අපේක්ෂා කරන සියල්ලන්ට ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව ලබාදුන්හ. පක්ෂයේ තරුණ නායකයන්ට නව වගකීම් පවරමින් ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමටද මෙහිදී කැමැත්ත පළකෙරිණි.

ඒ අනුව, ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන අය අතරින් ජාතික අපේක්ෂාවන් හඳුනාගත්, රටට සහ පක්ෂයට ගැළපෙන,  තරුණ නායකත්වයක් තෝරාගැනීම සඳහා එහිදී එකඟතාව පළ විය.