(රංජන් කස්තුරි)
 
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආචාර්යවරුන් සහ සේවකයන් ආරම්භ කර තිබූ වැඩවර්ජනය අද(16) අවසන් කෙරිණි.
 
ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනයේ ආචාර්යවරුන් සහකාර ලේඛකාධිකාරීවරුන්, කළමනාකරණ සහකාරවරුන් සහ අනධ්‍යයන සේවකයන් නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති 4ක් එක්ව වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණේ  වැටුප් විෂමතාව ඉවත්කරන ලෙස ඉල්ලමිනි.
 
එම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමග ඊයේ (15) පැවැත්වූ සාකච්ඡාවකදී වැටුප් විෂමතාවයට විසදුමක් ලබාදීමට ඇමතිවරයා එකඟතාවය පළ කර ඇත.