(රංජන් කස්තුරි)

උපයනවිට ගෙවීමේ බද්ද ඉවත් කිරීමේ සහනය ජනතාවට හිමිවන්නේ ලබන ජනවාරි මාසයේ පළමු වැනිදා සිට බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි.

ජනතාවට ලබාදුන් සහන පැකේජයට අනුව උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද ඇතුළු සෘජු බදු සහන ජනවාරි මාසයේ පළමු වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක බවද එම අමාත්‍යාංශය කියයි.

ඒ අනුව මසකට රුපියල් 250,000 දක්වා ආදායම් උපයන විට ගෙවීමේ බද්දෙන් නිදහස් වන අතර 250,000 කට වඩා වැඩි ආදායම් උපයන්නන් ආදායම් බදු ගෙවීමට යටත්වේ.

මේ අතර වැට් බද්ද ඇතුළු වක්‍රබදු අඩුකිරීමේ සහනය ඉකුත් පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.