උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් බම්බලපිටිටිය ආර්. ඒ ද මැල්මාවතේ  සහ ඒ අවට  මාර්ගයන්හි දැඩි රථවාහන තද බදයක් පවතී.


 මානවහිමිකම් කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය හට ගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.


මැතිවරණයක් කඩිනමින් පවත්වන්නැයි ඉල්ලමින්  පොදුජන පෙරමුණු කාන්තා සංවිධානයක් මගින් මෙම උද්ඝෝෂණය අරඹා ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.

 

(36698)