(සිතුම් චතුරංග)

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ දී ගියවර  පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ වන්නි හා යාපනය මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්වල මන්ත්‍රීවරුන් හා මන්ත්‍රීවරියන් රැසකට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව ගිලිහී ගොස් තිබේ.

වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය නියෝජනය කළ පසුව තමිල් මක්කල් තේසීය කූටනී දෙමළ ජනතා ජාතික සන්ධාන පක්ෂයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ හිටපු මන්ත්‍රී ශිවශක්ති ආනන්දන් මහතාට ද පාර්ලිමේන්තු වරම් අහිමි වී තිබේ. ශිවශක්ති මහතා නියෝජනය කළ පක්ෂය ඡන්ද 8,789 වන්නි දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලබාගෙන තිබිණි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග කළ යාපනය දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී විජයකලා මහේෂ්වරන් මහත්මියටද පාර්ලිමේන්තු වරම් අහිමිව තිබේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව වන්නේ 6522කි.     

ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂයේ වන්නි දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කළ හිටපු මන්ත්‍රී සිවප්‍රකාශම් සිවමෝහන් මහතාට මෙවර පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව ගිලිහී ගොස් ඇති අතර මෙවර ඔහු ලබාගත් මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 10,581 කි.

ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය නියෝජනය කළ හිටපු මන්ත්‍රීවරියක වූ ශාන්ති ශ්‍රී ස්කන්ධරාසා මහත්මියට ද පාර්ලිමේන්තු වරම් අහිමිවිය. වන්නි දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඇය ලබාගත් මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 11,710 කි.

යාපනය මැතිවරණය දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කළ ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂයේ නියෝජනය කළ හා එම පක්ෂයේ නායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මාවෙයි සේනාධිරාජා මහතාට මෙවර පාර්ලිමේන්තු වරම් අහිමිවිය. ඔහුට ලබාගත හැකිවූයේ මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20358 වූ අතර මනාප ලැයිස්තුවේ හයවැනි ස්ථානය හිමිව තිබුණි.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂයේ අපේකෂකයකු වූ හිටපු මන්ත්‍රී ඊ.සරවනබවන් මහතාටද පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය අහිමිව ගියේය. ඔහු ලබාගත් මනාප ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,392 කි.

වන්නි හා යාපනය මැතිවරණ දිස්ත්‍රික් නියෝජනය කළ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් හා මන්ත්‍රීවරියන් හයදෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධූර අහිමිව තිබේ.

මෙලෙස මන්ත්‍රී ධූර අහිමි වුවන් පහත දැක්වේ.

01.ශිවශක්ති ආනන්දන් 

02.ශාන්ති ශ්‍රී ස්කන්දරාසා

03. විජයකලා මහේෂ්වරන්

04.සිවප්‍රකාශම් සිවමෝහන්

05.මාවෙයි සේනාධිරාජා

06.ඊ.සරවනබවන්