(ලහිරු හර්ෂණ)
 
බලපත්‍රයක් නොමැතිව අලිපැටවකු ළඟ තබාගැනීමට අදාළ චෝදනා ලැබ සිටි උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි කොළඹ මහාධිකරණයෙන් නිදොස්කර නිදහස් කර තිබේ.