රංජන් කස්තුරි
 
වෛරයක් හෝ කිසිදු ආකාරයක අන්තවාදයක් ප්‍රවර්ධනය කිරිමේ හෝ ප්‍රචාරණය කිරිමේ කටයුතු පල්ලිවල සිදු නොකරන්නැයි ද එසේ කළ හොත් ඒවාට භාරකාර මණ්ඩල මුළුමනින්ම වගකිව යුතු යැයි සඳහන් කරමින් තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්. අබ්දුල් හලීම් මහතා සියලුම පල්ලිවල භාරකරුවන් වෙත උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ.

මුස්ලිම් පල්ලිවල සිදුකරන සියලු ජුම්මා හෝ වෙනත් ශ්‍රව්‍ය දේශන පටිගත කර ඒවා මුස්ලිම් ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශයට යොමුකරන ලෙස ද එම උපදෙස් මාලාවේ සඳහන් වේ.