නව ආණ්ඩුවේ ඇමැති මණ්ඩලය අද රාත්‍රී දිවුුරුම් දුන්නේය.

කැබිනට් ඇමැතිවරු 12 දෙනෙක් ද, රාජ්‍ය ඇමැතිවරයෙක් සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයෙක් ද අද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඡායාරූප :- ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

මහින්ද රාජපක්ෂ - මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා - ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා

සරත් අමුණුගම - විදේශ කටයුතු 

මහින්ද අමරවීර - කෘෂිකර්ම

විජයදාස රාජපක්ෂ - අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන

රංජිත් සියඹලාපිටිය - විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති

මහින්ද සමරසිංහ - වරාය හා නාවික කටයුතු 

විජිත් විජයමුණි සොයිසා - ධිවර, සාගර සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය අර්ථික කටයුතු

ෆයිසර් මුස්තාපා - පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්‍රීඩා

ඩග්ලස් දේවානන්ද - පුනරුත්තාපන, නැවත පදිංචි කිරීම්, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු කටයුතු

ආරුංගම් තොන්ඩමන් - කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජාසංවර්ධන

වසන්ත සේනානායක - සංචාරක සහ වනජීවී

වඩිවේල් සුරේෂ් - වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ආනන්ද අලුත්ගමගේ - සංචාරක සහ වනජීවී නියෝජ්‍ය ඇමැති