ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීමට රජයේ  අනුමැතිය හිමිව තිබේ.
 
ව්‍යාජ ලේඛන ලියා සහතික කිරීම වැළැක්වීම, ව්‍යාජ ලේඛන මත ගනුදෙනු සිදු කිරීම වැළැක්වීම, වංචනික ක්‍රියා වැළැක්වීම යන අරමුණු ඉටු කරගැනීම සඳහා  මෙම ක්‍රියා මාර්ගය ගෙන ඇත.
 
ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් ලියා සහතික කිරීම, ලියාපදිංචි කිරීම, අවලංගු හෝ බල රහිත බව තහවුරු කරගැනිම, අවලංගු හෝ බල රහිත කිරීමේ කාර්යය පටිපාටිය, තොරතුරුවල රහසිගත බව සුරැකීම ආදිය වඩාත් ඵලදායී අයුරින් සිදු කළ හැකි වන පරිදි ඇටෝර්නි බලපත්‍ර ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා මෙලෙස අනුමැතිය ලැබී තිබේ.
 
අභ්‍යන්තර  ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා සහ අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය  ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාවකට මෙලෙස අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

(36698)