(මනෝජ් හර්ෂික)
 
ආපදා අවස්ථාවලදී ක‍්‍රියාත්මක වන සියලුම ආයතන එකම කාර්යාලයකට සම්බන්ධ කරමින්, දේශගුණික බලපෑම අවම කිරීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘති කාර්යාලයක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමේන්තු පරිශ‍්‍රයේ දී අද(09) විවෘත කෙරිණි.

 
දිවයින තුළ ඇති වන දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව දත්ත රැස්කිරීම, ආපදා අවස්ථාවලට මුහුණදීමට පෙරම ඒ බව හඳුනාගැනීම, ජනතාව දැනුවත් කර ආපදා අවම කරගැනීම යන කටයුතු සඳහා නවීන තාක්ෂණය භාවිත කර සියලු ආයතන එකම ස්ථානයක සිට සම්බන්ධීකරණයෙහි හැකියාව මේ අනුව පවතී.
 
ඒ අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමේන්ත, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව, ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුව, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, ධීවර අමාත්‍යාංශය, නාරා ආයතනය ආදී සියලු ආයතනවලට අදාළව ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ද මෙම කාර්යාලය නියෝජනය කරයි.
 
කෘෂිකර්ම, ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, වාරිමාර්ග සහ ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් කාර්යාලය විවෘත කෙරිණි.