(මහින්ද නිශ්ශංක)

ආනයනික කිරිපිට කිලෝවක මිල රුපියල් 15 සහ ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 5 කින්ද වැඩිකර ඇතැයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

ඊයේ (01) වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම මිල වැඩිවීම ජීවන වියදම් කමිටුවේ නිර්දේශය මත පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් අනුමත කර ඇතැයි එම අධිකාරිය පවසයි.