මහින්ද නිශ්ශංක

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා සිය ධූරයෙන් අද (8) ඉල්ලා අස්වී තිබේ.