ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිකර අමාත්‍ය ධූර සංඛ්‍යාව වැඩි කිරිමේ යෝජනාවක්  සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් අද (01) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

ජාතික ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර සංඛ්‍යාව 48 නොඉක්මවිය යුතු බවත් කැබිනට් නොවන හා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් 45 නොඉක්මවිය යුතු බවත් එම යෝජනාවේ දැක්වේ.

(28535)