ඇමෙරිකාවේ එහෙම වුණත් 
      ලංකාවේ එහෙම වෙන්නේ නෑ !

 

 

ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරුන් පිළිවෙළින් වමේ සිට : ජොර්ජ් එච්. ඩබ්ලිව්. බුෂ්, බැරක් ඔබාමා, ජෝර්ජ් ඩබ්ලිව්. බුෂ්, බිල් ක්ලින්ටන් සහ ජිමී කාටර්​

 

සේයාරුව : අන්තර්ජාලයෙනි
පරිගණක පිටු සැකසුම : විරාජ් ඩිල්ෂාන්​