පසුගිය දිනවල සිරියාව තුළ මතුව ඇති ගැටලුව දඩමීමා කරගනිමින් ඇමෙරිකාව, ප්‍රංශය හා බ්‍රිතාන්‍ය යන රටවල් සිරියාවට ප්‍රහාර දියත් කිරීමට විරුද්ධව සමාජවාදී තරුණ සංගමය අද (23) ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත විය.
 
ඡායාරූප  ඉෂාන් සංජීව