දුම්රිය ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ගම්පහ දුම්රියපොළ වෙත පැමිණි පිරිස් අපහසුතාවයට පත් වු අයුරු

ඡායාරූප - චතුර එස් කොඩිකාර