(හේමන්ත ද සිල්වා)

මුහුදු ජලය ගොඩට ගැලීම හේතුවෙන් කහව සහ අකුරල ප්‍රදේශයෙන් ගාල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අද (28) සවස මුහුදු ජලයෙන් සහ මුහුදු වැලි වලින් වැසී ගියේය.

මේ හේතුවෙන් ගාල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා එල්ල විය.