සමන් පාලිත නානායක්කාර 

අලෙවි කිරීමට නීතිමය ගැටලුවක් මතුවී හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් මිලදී ගත් සහල් කිලෝ 6173 ක්  ගබඩාවකට අද (23) තාවකාලිකව මුද්‍රා තැබූ බව හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව කියයි . 

පාලන මිලක් නියම කිරීමට පෙර වැඩි මිලට මිලදී ගත් සහල් තොගයක් අඩු වූ පාලන මිලට අලෙවි කිරීමට යාමේදී ඇතිවන පාඩුව නිසා  මෙම ගැටලුව  මතු වී ඇති බව ප්‍රාදේශීය  සභාව කියයි.

රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව සහල් අලෙවි කිරීම සඳහා හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කර  ඇත.

පාලන මිලට සහල් අලෙවි කිරීම සඳහා ඌව පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයාගේ අවසර ලබාගෙන ඇති බව එම  අලෙවි කමිටුව සඳහන් කරයි.

එම අවසරය ලිඛිතව ලැබී නොමැති බැවින් මෙම සහල් තොග අලෙවි කිරීම සඳහා තීරණය ගැනීමට ලබන 27 වෙනි දින විශේෂ මහා සභාවක් කැඳවා ඇති බව හල්දුම්මුල්ල  ප්‍රාදේශිය සභාවේ  සභාපති උපුල් හෙට්ටිගේ මහතා පැවසීය.