(රංජිත් රාජපක්ෂ)                       

හැටන් දික්ඔය නගර සීමාවේ ජනතාවට අවශ්‍ය ඖෂධ නිවසටම ගොස් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් හැටන් නගරයේ පෞද්ගලික ඖෂධ අලෙවිසැලක් විසින් අද (29) ආරම්භ කර ඇත.

හැටන් නගරයේ සහ ඒ අවට කිසිඳු නගරයක රජයේ ඔසුසැලක් නොමැති නිසා හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ විශේෂ අවසරයක් මත හැටන් නගරයේ ප්‍රධාන ඖෂධ අලෙවිසැලක් විසින් සමාජ මාධ්‍යය ජාලා ඔස්සේ ඇණවුම් කරන ලද ඖෂධ වර්ග නිවසටම ගොස් බෙදා හැරීම සිදුකරනු ලැබීය.

ඇඳීරි නීතිය පවතින කාලය තුළ හැටන් දික්ඔය නගර සභාව විසින් තොරාගත් ඖෂධ වෙළඳසැල් කිහිපයකට දිනකට එක් ඔසුසැලක් පමණක් විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත.

හැටන් පොලිසියෙන් ලබාගත් ඇඳිරි නීති  බලපත්‍රයක් මත රෝගීන්  ඇණවුම් කරන ලද ඖෂධ වර්ග මේ අනුව නිවසටම ගොස් බෙදා හැරීම සිදුකරනු ලැබීය.