මලිෂා ගුණවර්ධන


සියලුම වී මෝල් හිමියන්ගේ සේවාවන් නැවත දැනුම් දෙනතුරු කොරෝනා නිරෝධායනය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස නම් කර තිබෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සැපයිම, ආහාර සුරක්ෂිතභාවය, සහල් නිෂ්පාදනය, ගබඩා කිරිම හා බෙදාහැරිම තහවුරු කර ගැනිම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව දිවයින පුරා සියලුම සහල් නිෂ්පාදකයින් තම පෙදෙස තුළ සහල් නිෂ්පාදනය, තමන් සතු වී තොග සහල් බවට පත්කළ යුතුයි.

සුළු සහල් මෝල් හිමියන් පාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස බල පෙදෙස තුළද , මධ්‍ය පරිමාණ හිමියන් දිස්ත්‍රික් බල පෙදෙස තුළද, මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් දිවයින පුරා බල පෙදෙස් වල සහල් තොග බෙදාහැරිමට කටයුතු කළ යුතු බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.