එළඹෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු සමයේ චාරිත්‍ර සහ සමාජ සබඳතා පවුලේ සාමාජිකයන් ඇසුරෙහි පමණක් පවත්වාගෙන යන ලෙස රජය මහජනයාට අවධාරණය කරයි.