(දයාසිලී ලියනගේ)

සමගි ජනබලවේගය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර වෙනස පෙන්නුම් කෙරෙන ප්‍රතිපත්ති ඇතුළත් ලියවිල්ලක් ඉදිරි සති දෙක ඇතුළතදී ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට සමගි ජනබලවේගය තීරණය කර ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධව සිටි බහුතරයක් සමගි ජනබලවේගයට සම්බන්ධව සිටින නිසා මෙම පක්ෂ දෙක අතර වෙනස ජනතාවට පෙන්වාදිය යුතු බව පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගේ මතය වී තිබේ.

ඒ අනුව මෙම පක්ෂ දෙක අතර වෙනස පෙන්නුම් කරන ප්‍රතිපත්ති ඇතුළත් ලියවිල්ල ඉදිරි සති දෙක ඇතුළතදී ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට තීරණය කර තිබේ.