(දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු)

පවතින තත්ත්වය පදනම් කරගනිමින් ජනතා පැමිණිලි බාර ගැනීම සඳහා  ජනාධිපති කාර්යාලයේ මහජන සම්බන්ධතා අංශය පැය 24 පුරා විවෘත කර තැබීමට  පියවර ගෙන ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස්  අනුව මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.
 
ඒ අනුව පහත සඳහන් දුරකතන අංකයන්ගෙන්  පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය.