(එම් .සුසිල් ප්‍රියන්ත )

කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් පසුව පාඨකයින්ට සදහා නිකුත් කරන පොත් සතියක් නිරෝධායනය කර බැහැරව ගෙනයාමට දීමේ නවතම වැඩසටහනක් අද (18 ) බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මහජන පුස්ථකාලය ආරම්භ කලේය.

පාඨකයාට ගෙනයාමට අවශ්‍ය පොත පොත් රාක්කයෙන් තෝරාගෙන ඉන් අනතුරුව පුස්ථකාලයේ ඇති නිරෝධායන කුටියකට එය දමා සතියක් තිබීමෙන් අනතුරුව එම පාඨකයාට මේ පොත රැගෙන යාමට හැකියාව ඇත.

පොත් නිරෝධායනය කිරීමට ඇති මේ කුටියේ විෂබීජහරණය කිරීමේ ද්‍රව්‍ය දමා තිබේ.

මේ නවමු වැඩසටහන යටතේ පාඨකයා රැගෙන ගිය පොත යළි පුස්තකාලයට භාර දීමෙන් අනතුරුවද එම පොත සතියක් නිරෝධායනය කර පුස්ථකාලයේ රාක්කයට දැමීමට කටයුතු යොදා ඇත.

පොත් බැහැරදීමෙන් කොරෝනා ව්‍යසනය ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීම සදහා බලපිටිය මහජන පුස්ථකාලය මේ පියවර අනුගමනය කර ඇති අතර පාඨකයින්ට දිනපතා ජාතික පුවත්පත් බැලීමේ සේවාව මේ පුස්තකාලය තවමත් ආරම්භ කර නැත.