කොරෝනා  වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ජනයා වැඩිපුර ගැවසෙන පොදු ස්ථානවල මහජනතාව රැස් වෙන විට මීටරයක  පරතරයෙන් සිටීම සඳහා  සීමාව සලකුණු කිරීමේ වැඩසටහනක්  අද(24) කෝට්ටේ නගර සභාව විසින් ආරම්භ කර ඇත.
 
ඒ අනුව කෝට්ටේ මහ නගර සීමාවට අයත් සියලුම පොදු ස්ථානවල එම සීමාව ලකුණු කිරීම සිදුකරන බව කෝට්ටේ නගරාධිපති මදුර විතානගේ මහතා පැවසීය.

ඡායාරූප -  ලහිරු හර්ෂණ