(සුමතිපාල දීයගහගේ)

කොරෝනා වයිරසය නිසා අපහසුතාවයට පත්ව සිටින මහජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා රුපියල් ලක්ෂ දහයක මුදලක් ලබා දුන් බව නාගොඩ ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති නිමල් වික්ටර් නාගොඩවිතාන මහතා පැවසීය.

ප්‍රාදේශීය සභා පොදු අරමුදලින්ද තවත් රුපියල් ලක්ෂ දෙකක මුදලක් වෙන්කර ඇති බවද නාගොඩවිතාන මහතා පැවසීය.

ජනතාවට බෙදාදීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදනහා ජලා ප්‍රවහන මණ්ඩලයෙන් ජලය මිලදී ගැනීමට එම රුපියල් ලක්ෂ දෙක වැය කර ඇති බව සභාපතිවරයා පැවසීය.

 

 

 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා ප්‍රවහන මණ්ඩලයට අයත් බද්දේගම ජල පවිත්‍රාගාරයෙන් මිලදී ගන්නා ජලය බවුසර් තුනක් සහ ටැක්ටර් රථයක් මගින් ජනතාවට බෙදාහැරීම නියමිත බවද ඔහු පැවසීය.

 

ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පිහිටි බස් නැවතුම්පොළවල්, බැංකු, රාජ්‍ය ආයතන සහ වෙනත් පොදු ස්ථාන විෂබීජහරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්ද ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව නාගොඩවිතාන මහතා සඳහන් කළේය.

 

එම බල ප්‍රදේශය තුළ පදිංචි ජනතාවට සහන බඩු මල්ලක් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නාගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව කටයුතු කරන බවද සභාපතිවරයා පැවසීය.