(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)

කොරෝනා  වසංගතය මැඩපැවැත්විම සදහා මෙන්ම  නගර සභාවේ දෛනික කටයුතු කරගෙන යාම ගාල්ල මහ නගර සභාවට රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක් දකුණු පළාත් සභාව මගින් ලබාදි ඇතිබැව්  ගාල්ල මහනගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මහතා පවසයි.
 
දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලිගමගේ මහතාගේ නියේගය මත මෙම මුදල ලබාදි ඇති බවද නගරාධිපතිවරයා සදහන් කළේය. මුද්දර හා දඩමුදල් වශයෙන් ගාල්ල මහනගර සභාවට  කෝටිගණනක මුදලක් ලැබිමට ඇති බවද මහ නගරාධිපතිවරයා සදහන් කළේය.
 
 ගාල්ල මහනගර සභාවේ එදිනෙදා දෛනික කටයුතු කරගෙන යාම සදහා  මසකට මිලියන 05ක පමණ මුදලක් වැයවන බව පවසන නගරාධිපතිවරයා  මාසකි ආදායම දළ වශයෙන් රුපියල් මිලියන 15ක් පමණ බව පවසයි.
 
 දැනට පවතින තත්වය නිසා  ඉදිරියේ ද  ගාල්ල මහ නගර සභාවට වරිපනම් බදු කඩබදු වලින් ලැබෙන ආදායම අහිමිවිමේ තත්වයක් දක්නට ඇති බවද පවසයි.