(ටී.කේ.ජී.කපිල )

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය සංචාරක සීමාවන් අඛණ්ඩව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරමින් ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවීම මැයි මස 15 දින දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ .

එහෙත් රජයට සහාය දැක්වීම සදහා අත්‍යාවශ්‍ය බෙහෙත් ඖෂධ , වෛද්‍ය සම්පත් සහ උපකරණ සහ අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සදහා පහසුකම් සැපයීමට ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය , ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ජාලය තුළ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ .

මෙමගින් අවදානම් කාලපරිච්ඡේදය තුළදීත් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය විදේශ විනිමය ආදායම රට තුළට ගෙන ඒමට ඒ අනුව කටයුතු කරමින් සිටිති .

එමෙන්ම විදේශ රටවල සිටින අවශ්‍යතා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමග අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වෙමින් , අවශ්‍ය පරිදි විශේෂ මගී ගුවන් ගමන් ද ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිති .

මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු , ඔබගේ සංචාරක නියෝජිතයාගෙන් හෝ ළගම ඇති ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවා කාර්යාලයෙන් විමසීමෙන් හෝ +94117771979 යන දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් හෝ www.srilankan.com  වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් දැනගත හැකිය .