(මොහොමඩ්  ආසික්)
  
හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශය තුල කොවිඩ් 19 හෙවත් නව කොරෝනා වයිරසයේ මර්දන වැඩසටහන්  ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා සභා අරමුදලෙන් රුපියල් ලක්ෂ 100 ක් ( රුපියල් කෝටියක්) වෙන් කිරීමට සභාවේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන් එකඟතාවය මත තීරණය  කර  ඇති බව එහි සභාපති ආනන්ද  ජයවිලාල් මහතා කීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් සභාපති ආනන්ද  ජයවිලාල් මහතා තදුරටත් සඳහන් කළේ, හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ   එකඟතාවය මත සභා අරමුදලෙන් රුපියල් ලක්ෂ 100 ක් වෙන් කර එම  මුදල්  නව කොරෝනා  වයිරසය මර්දන කටයුතු සඳහා සහ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා යොදා ගැනීමට  කටයුතු කරන බවයි.

මෙම මුදල් වෙන් කිරීම සඳහා මධ්‍යම පළාත් පළාත් පාලන කොමසාරිස් තුමාගේ නිර්දේශය  සහ පළාත් ආණ්ඩුකාර තුමාගේ අනුමැතිය  ඉල්ලා ඇති  බවත් සභාපතිවරයා කීය.

මෙයට අමතරව, හාරිස්පත්තුව දකුණ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ සහ තොග වෙළඳුන්ගේද සහාය ඇතිව කොට්ඨසයේ   ජනතාව වෙනුවෙන්  සහනදායි පදනම මත  වියලි ආහාර මල්ලක් ලබා දීමටත්, ප්‍රදේශයේ  බේකරිවල සහාය ඇතිව පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන නිවෙස්වලට ගොස් බෙදා හැරීමේ වැඩසටහනක්ද ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව සභාපති ආනන්ද ජයවිලාල් මහතා තව දුරටත් කීය.