(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)


කොරෝනා වසංගතය මැඩලීම සඳහා අද(31) පැවති යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශිය සභා මාසික රැස්වීමේ දි රුපියල් ලක්ෂ 10ක මුදලක් අනුමත කරගත් බව යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති යු.ජි.පියදාස මහතා පවසයි.

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නිර්දේශය මත පළාත් සභාව මගින් කොරෝනා මර්ධන කටයුතු සදහා මෙකි මුදල සභා අරමුදලට බැරකොට ඇති බවද සභාපතිවරයා පැවසිය.

විෂබිජහරණ කටයුතු, විථි පිරිසිදු කිරීම, පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම ආදි කටයුතු සදහා මෙම මුදල යොදාගන්නා බව සභාපතිවරයා සභා රැස්විමේ දී පැවසීය.

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශිය සභා ශ්‍රවනාගාරයේ දි ප්‍රාදේශිය සභා රැස්විම පැවිත්විණි.