කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1319 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනයේදී හඳුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 137කි.

 


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1317 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනයේදී හඳුනාගත් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 135කි.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1278 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 95 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1206 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 5 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1201 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 2 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1199 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 10 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1189 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

අද මේ වනවිට ආසාදිතයින් 7 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 467 ක් වේ. 

මේ වන  විට පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 712 දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.