කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1141 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට තවත් කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයෙක් හඳුනාගෙන ඇත.

අද මේ වනවිට වාර්තා වූ මුුළු කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් ගණන 52 කි.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1140 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට තවත් කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින් 2 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

අද මේ වනවිට වාර්තා වූ මුුළු කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත රෝගීන් ගණන 51 කි.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1138 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට තවත් කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින් 20 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

අද මේ වනවිට වාර්තා වූ කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත  රෝගීන් ගණන 49 කි.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1117 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට තවත් කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින් 11 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

අද මේ වනවිට වාර්තා වූ කොරෝනා වයිරසය ආසාදිත නව රෝගීන් ගණන 28 කි.

මෙම  ආසාදිතයින්ගෙන් 5 දෙනෙක් කුවේට් වල සිට පැමිණ ත්‍රීකුණාමලය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටි පුද්ගලයන්ය.

අනෙක් ආසාදිතයින් 23 දෙනාද කුවේට් වල සිට පැමිණ මින්නේරිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටි පුද්ගලයන්ය.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1106 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට තවත් කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින් 12 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

 


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1094 ක් වන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

අද දිනයේ මේ වනවිට කොරෝනා වයිරසය ආසාදිතයින් 5 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 411 ක් වේ. 

මේ වන  විට පුද්ගලයින් 9 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 674 දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.