( තිළිණි ද සිල්වා )


ඇමෙරිකා  එක්සත් ජනපදය විසින්  ශ්‍රී ලංකාවට කොවිඩ් 19 වයිරසයට එරෙහිව සටන් කිරීම වෙනුවෙන් ඇමෙරිකා  ඩොලර් මිලයන 1.3 ප්‍රදානයක් කීරීමට එරට රජය තීරණය කර ඇතැයි ඇමෙරිකා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව අද (28) නිවේදනය කළේය.

අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කළේ, විද්‍යාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, ක්‍රියාකාරී ආසාදිතයින් හඳුනා ගැනීම, හඳුනාගත් පුද්ගලයින් නිරීක්ෂණය කිරීම, තාක්ෂණික නිලධාරීන්ගේ සහය ලබා ගැනීම වැනි කටයුතු සදහා එම මුදල් ප්‍රදානය සිදුකළ බවයි.