( ප්‍රසන්න පත්මසිරි)

ඌව පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන වල මහ සභා කඩිනමින් රැස්කර මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකඟතාවය මත පළාත් පාලන අරමුදල් තිබේනම් ඒවායින් අසරණ වූ   ජනතාවට ආහාර දව්‍ය ලබා දෙන ලෙස ආණ්ඩුකාරවර අධිනිතිඥ රාජා කොල්ලුරේ මහතා නගරාධිපතිවරුන්ට හා
සභාපතිවරුන්ට දන්වා තිබේ.

පළාත් පාලන අරමුදල් වලින් මහජන සේවා හා අවශ්‍යතා සපයන්නේ නම් ග්‍රාම නිළධාරිවරයාගේ නිර්දේශය මත සේවාවන් සැපයිමටත් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

මේ සදහා ලිඛිත අනුමැතිය ලබා දෙන බවද රාජා කොල්ලුරේ මහතා කීවේය.