ලෝක රූ රැජින වෙච්ච කැරොලයින් සියදිවි නසා ගන්න ගියේ ඇයි 
Danuට කියන්න!
එකලොස්වන දිගහැරුම කැරොලයින් ජුරි සමග.
(Danuta Kiyanna featuring Caroline Jurie)
 
සෑප්තෑම්බර් 25, ප.ව 4.30 ට බලාපොරොත්තු  වන්න.
(25th September at 4.30PM)
 
Danuta Kiyanna!  Sponsored by: Truly Ceylon
                               Location Partner :Shangri la Colombo