මනුෂ්‍යය සංහතිය මේ වසරට නියමිත ස්වාභාවික සම්පත් ප්‍රමාණය මේ වනවිට පරිභෝජනය කර අවසන් කර ඇතැයි නවතම වාර්තාවක් පෙන්වා දෙයි. 

වසරක් ආරම්භයේදී ඒ වසරේ දී පරිභෝජනය කළ යුතු උපරිම ස්වභාවික සම්පත් ප්‍රමාණයක් ඇස්තමේන්තු කෙරෙන අතර මේ වසරේ පළමු මාස හත අවසන් වෙද්දි මනුෂ්‍ය සංහතිය වසර නියමිත ස්වාභවික සම්පත් ප්‍රමාණය පරිභෝජනය කර ඇතැයි ද එය මෙතෙක් වාර්තාව ඉහළම අනුපාතය යැයි ද එම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි. එලෙස වසරකට නියමිත ස්වභාවික සම්පත් පරිභෝජනය කර අවසන් කරන දිනය පාරිසරික ණය දිනය ලෙසින් (ඉලක්කය ඉක්මවා ගිය පෘථවි දිනය) හඳුන්වයි. මේ වසරේ එම දිනය අද (අගෝස්තු 8) වැනිදාට යෙදී ඇති අතර එය පසුගිය වසරට වඩා දින පහක් ඉදිරියට පැමිණීමකි. පෘථිවියට නැවත ජනනය කළ හැකි (පුනර්ජනනීය) ස්වභාවික සම්පත් ප්‍රමාණය අවසන් වීම යන්න පාරිසරික ණය දිනයෙන් තවදුරටත් අදහස් කෙරේ. 

ලෝක වනසත්ව අරමුදල ඇතුළුව පාරිසරික සංවිධාන රැසක්ව එක්ව මෙම වාර්තාව සකස් කරයි. 

ඒ අනුව අද (8) සිට පෘථිවිවාසීන් ජීවත්වන්නේ ණයකරුවෝ ලෙසය. වසර 1993 පාරිසරික ණය දිනය ඔක්තෝබර් 21 වැනි දිනටත්, 2003 වසරේදී එය සැප්තැම්බර් 22 දිනටත් පසුගිය වසරේදී එය අගෝස්තු 13 වැනි දිනටත් යෙදී තිබුණි.  

පාරිසරික ණය දිනය ඉදිරියට පැමිණීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත්තේ හරිතාගාර වායු පිටවීම් වර්ධනය යැයිද ස්වභාවික සම්පත් මත මානව වර්ගයාගේ ඉල්ලුම සියයට 60කින් වැඩි කිරීමට හේතු වී ඇතැයි ද අදාළ වාර්තාව පෙන්වා දී ඇත. 

පැරිසියේදී (ඒ.එෆ්.පී)