මාතර පැත්තට දිව යන පෞද්ගලික බසයකි. නවීන විලාසිතාවෙන් සැරසී සිටි තරුණියක් බසයෙන් බැසීම සඳහා සීනුව නාද කළ අතර බසයේ වේගය අඩු විය.

බසයෙන් බැසීමට ආ ඇය දුටුවේ ඉදිරි අසුනක තම සමීප ඥාතිවරියක සිටින බවය. ඇයට පණිවුඩයක් දීමට සිතුණු හෙයින් මඳක් නැවතී ඇය සමඟ කතාවට වැටුණාය. බසය නැවැත්වූ රියැදුරු තැන ඉදිරිපස කණ්ණාඩියෙන් ඇය දෙස රවා බැලූවත් කතාවේ නිමක් නොවීය. ”කතාව නවත්තල බහිනවා.”

කොන්දොස්තරද කෑ ගැසීය. ඒත් කතාවේ ඉවරයක් නැත. කොන්දොස්තරට යකා වැහිණ. බසයද යළි අද්දන්නට සූදානම් විය. ”ඉක්මනට බහිනවකො හලෝ” කී කොන්දොස්තර තවත් මොනවාදෝ කීවේ කෝපයෙනි.

”අර කොන්දා මොනවද කුටු කුටු ගානවා” ඇය ඥාතිවරියට කියත්ම එය ඇසුණු කොන්දොස්තර දැඩි කෝපයෙන් ඇයට පහර දීමට මෙන් එතැනට ආවත් ඇය වේගයයෙන් දිව ගොස් බසයෙන් බැස මග දිගේ දිව ගියේ මගීන්ගේ හිනා හඬ මැදය.