නිවෙසට පැමිණ සංගණන නිලධාරිනියකට තම නිවසේ මාසික අය වැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කොට එයද ලිපි ගොනුවට ඇතුළු කරන ලෙස කරන ලද ඉල්ලීමක් පිළිබඳ අපූරු පුවතක් පසුගියදා දකුණු පළාතේ ගමකින් අසන්නට ලැබිණි. නිවසේ අය පිළිබඳ තොරතුරු සියල්ල ඉතා නිවැරැදිව සකස් කිරීමේ පූර්ව සූදානමක් පැවති මේ නිවසේ කටයුතු කඩිනමින් නිම කළ නිලධාරිනිය ආපසු යාමට සැරසෙත්ම නිවසේ වූ මව ‘‘පොඩ්ඩක් ඉන්න’’ යැයි කියා ඇයට කුඩා පත‍්‍රිකාවක් දුන්නාය. එහි වූයේ පසුගිය මාසයේ නිවසේ අය - වැය තත්ත්වයි. අයට වඩා වැය රුපියල් අට දහසකින් වැඩි නිසා කොහොම ජීවත් වෙන්න දැයි කී ඇය මෙයද ලිපි ගොනුවට දමන ලෙස කීවාය. මෙය තමාට අදාළ නොවන බව කීවත් එන හැඩ හොඳ නැති බව පෙනුනෙන් නිලධාරිනිය ද කාරුණිකව එය පිළිගෙන ඊළඟ නිවසට ගියේ එය වෙනම තම බෑගයේ තබා ගෙනලූ.