තෙල්දෙණියේ ගෘහනියක් දිගන නගරයේ සුපිරි පන්නයේ පෙනුමක් ඇති මාළු වෙළඳ සැලකින් කිලෝ ග‍්‍රෑම් 2ක් පමණ වන මාළු කූරියෙක් මිලදී ගෙන කෑලිවලට කපා දෙන ලෙසද ඉල්ලා සිටියාය.

නිවෙසට ගෙන එන සෑම භාණ්ඩයක්ම කිරා මැන බැලීමට කිරුම් මිණුම් උපකරණ ද ඇය සතුව ඇත. මාළු කූරියාගේ අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කර ඇති නිසා කිරීමෙන් පළක් නැති බව වැටහුණ ඇයට වෙනත් ක‍්‍රමයක් පසක්විය.

කෑලි එකින් එක ගෙන එකලස්කර බැලීමේදී කෑලි තුනක පමණ ප‍්‍රමාණයේ කොටසක් අඩු බව ඇයට පසක් විය.

පසු දිනක මාළු වෙළෙඳසැල වෙත ගිය ඇය පාරිභෝගිකයින්ගෙන් පිරී ඇති අවස්ථාවක් බලා කෙරුවාව ප‍්‍රදේශයම දෙවනත් කරමින් කියා දුන්නාය.