කරන කටයුතුවලින් යහපත් ප්‍රතිඵල හිමිවේ. අලුත් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ශුභ දිනයකි. ඇසුරු කරන අය අතර මතභේද ඇතිවේ. මිශ්‍රඵල සහිත දිනයකි.